กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เสริมทักษะการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์ (mini lab) ณ โรงเรียนศิริเบญญาลัย วันที่ 13 มีนาคม 2561