วิทยาศาสตร์เป็นวิชาสำคัญในการพัฒนาโลกยุคใหม่ ซึ่งสถาบันท็อปซายน์ได้ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำเอาไปใช้ได้จริง ซึ่งหลักสูตรการเรียนของท็อปซายน์ที่ใช้รูปแบบเดียวกับการศึกษาในประเทศเกาหลี ถือว่าเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและมีผลงานการันตีคุณภาพมากมาย

สถาบันท็อปซายน์จึงถือเป็นผู้นำในด้านสถาบันการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากเหตุนี้มหาวิทยาลัยนครพนมที่เล็งเห็นความสำคัญของวิชาเรียนวิทยาศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับสถาบันท็อปซายน์ ในการประชุมและวางแผนเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูและนักเรียน 300 คนในสังกัด สพฐ.,สช.,และ อปท

ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของสถาบันท็อปซายน์ที่ได้การยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นแกนนำในการบุกเบิกวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต