หลักสูตร Top Science เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองด้วยตัวเอง ที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้ หนึ่งในประเทศที่ถือว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศง 2544 โดย CEO Kim Byung Hun ผู้ที่ทำงานด้านวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีมายาวนาน และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศเกาหลี (Korea Power Leader in Science education field 2016) ในปี พ.ศ. 2560 จาก Korean National Assembly

การศึกษาใน ประเทศเกาหลีใต้

โปสเตอร์ในงานนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาในวาระครบ 60 ปีของการที่ประเทศเกาหลีได้รับเอกราชได้เขียนไว้ว่า

“Education is our only hope” (การศึกษาคือความหวังเดียวของประเทศ)

เนื่องจากประเทศเกาหลีไม่ได้มีทรัพยากรมากมายนักและผ่านสงครามมาหลายครั้งทั้งสงครามภายนอก และสงครามภายในประเทศกันเอง การศึกษาจึงเป็นความหวังหลักในการพัฒนาประเทศ กวดวิชาในเกาหลีจึงได้รับความนิยมจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก มีหลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งนำไปสู่การแข่งขันที่ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพของหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด จึงตัดสินใจทำความร่วมมือกับ บริษัท 바른방과후학교만들기 ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรับสิทธิในการเผยแพร่หลักสูตรนี้ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆเทียบเคียงระดับสากล

วิสัยทัศน์(Vision)
เป็นผู้นำในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ให้มีองค์ความรู้และความสามารถทัดเทียมในระดับสากลผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ปณิธาน (Aspiration)
บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด จะมุ่งมั่นในการ บ่มเพาะเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับสากล ด้วยหัวใจของความทุ่มเทและเสียสละ ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอณาคต
พันธกิจ (Mission)
1. สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล
2. ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุด
3. สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน และทักษะต่างๆ ที่จะติดตัวผู้เรียนไปตลอด
4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น