เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบัน TopScience ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมจัดอบรมกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์แบบลงมือทำ ให้แก่คณะครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม