ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

1. ทำไมต้องวิทยาศาสตร์

1.1 ปูพื้นฐานสู่อาชีพในดวงใจ วิศวกร หมอ ทันตพทย์ นักวิจัย และอาชีพอื่นๆอีกมากมาย ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษา

1.2 ยิ่งในยุค Thailand 4.0 ที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยการศึกษาเพื่อผลิตคนไปสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ซึ่งมีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน “คนที่เก่งวิทย์จึงได้เปรียบ”

courses

1.3 ในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว มีทั้งข้อมูลจริงและเท็จปะปนกันไป เด็กๆจะไม่โดนไม่โดนหลอกง่ายๆ เพราะรู้จักคิดสงสัย พิสูจน์ความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์

1.4 สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตได้มากมาย

2. ถึงเวลาที่ต้องเรียนด้วยการลงมือทำ

2.1 เรียนด้วยการฟังบรรยาย “ ปกติเด็กประถมจะไม่ค่อยได้ทำการทดลองเท่าไหร่ ทำให้เบื่อและไม่มีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ การเรียนแบบท่องจำก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆ ส่งผลให้การเรียนไม่ดี เรียนไม่รู้เรื่อง นำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ ”

2.2 เรียนด้วยการลงมือทำ “ นักเรียนมีรอยยิ้มและรู้สึกตื่นเต้นในการเรียน ได้ลงมือทดลองจริง ทั้งสนุกและเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้เกิดความชอบและแรงจูงใจในการเรียน ”

2.3 รู้หรือไม่ ! การลงมือทำเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด จากผลงานวิจัยของ NTL Institute แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนในรูปแบบต่างๆ ผ่าน Retention Rate ของผู้เรียนแสดงดังปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) ด้านล่าง

courses

3. พัฒนาทักษะพร้อมเรียนรู้ให้สมวัย

ประถม โค้งสุดท้ายของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เวลาเราทำอะไรอย่างหนึ่งเส้นใยประสาทจะมาเชื่อมกันและถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ถ้าส่วนไหนไม่ได้ใช้ก็จะไม่ถูกพัฒนาและเสื่อมลงไป และเมื่อพ้นวัยประถมทักษะการเรียนรู้จะถูกพัฒนาได้ยาก

 
การเรียนของ Top Science

Top Science ใช้สื่อการเรียนที่เป็นหนังสืออิเล็กโทรนิค (e-Book) ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงที่สุด ทำให้นักเรียนเห็นภาพของสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน และสามารถแสดงสื่อมัลติมีเดียได้ ซึ่งขั้นตอนการเรียนของ Top Science ได้ถูกออกแบบไว้ ดังต่อไปนี้

courses
 
จุดเด่นของ Top Science
courses
 
ผลลัพธ์ในการเรียน
courses
 
STEM and STEAM

การเรียนรู้ที่เน้นทักษะให้นักเรียนสามารถที่จะบูรณาการความรู้ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ด้วยการเรียนการสอน แบบ STEAM

courses

ซึ่งสถาบัน Top Science มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ STEM & STEAM เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น

courses courses courses
 
บรรยากาศการเรียนการสอน