โครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อบรมรุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันท็อปซายน์ (Top Science) ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Kids Science Boot Camp) อบรมรุ่นที่ 1 โดยภายในงานมีกิจกรรมการเรียน […]