โครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อบรมรุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันท็อปซายน์ (Top Science) ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Kids Science Boot Camp) อบรมรุ่นที่ 1 โดยภายในงานมีกิจกรรมการเรียน […]

สถาบัน TopScience จัดอบรมกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์แบบลงมือทำ ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบัน TopScience ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมจัดอบรมกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์แบบลงมือทำ ให้แก่คณะครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม